کتاب های ارسالی به دبیرخانه باید در یکی از حوزه‌های زیر باشند:

- حوزه‌ی دینی، اخلاقی و تربیتی

- حوزه‌ی هنری و ادبی 

- حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی