اهداف برگزاری جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان موارد زیر است:

- تقویت بنیه علمی و فرهنگی دانشجویان و معرفی آثار برتر آنها

- جلب حمایت ناشران حوزه دانشگاهی به منظور چاپ آثار دانشجویی

- تقویت نشاط و خلاقیت در بین دانشجویان در مراکز علمی و دانشگاهی کشور

- ارتباط بیشتر بین دانشگاه و ناشران جهت سهولت هر چه بیشتر چاپ و نشر کتاب