نشانی دبیرخانه:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان 16 آذر، شماره 16، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
تلفن: 66491625
دورنگار: 66495343
رایانامه: Cultural@ut.ac.ir
کدپستی: 1417614411

Refresh Code