مسابقه
دومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-11-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-02-10
1397-02-15
1397-02-15