مسابقه
سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-11-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-02-15
1397-02-15
1397-02-15