حمایت کنندگان اصلی
همکاران
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران