1.  از منوی ((برنامه‌ها))، زیر منوی (( فرم شرکت در مسابقه)) را انتخاب و نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.

2. از تاریخ 1399/7/1 تا پایان زمان تحویل آثار (پایان بهمن ماه 1399) نسبت به ارسال دو نسخه چاپ شده کتاب به صورت تحویل حضوری (دریافت رسید) و یا ارسال از طریق پست سفارشی به نشانی دبیرخانه (درج شده در منوی تماس با ما) اقدام فرمایید.